NL | EN

Growing Roots - Connecting Elderly through Virtual Nature

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem met grote gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Contact met natuur kan deze gevoelens tegengaan en pro-sociaal gedrag in de hand werken, maar voor ouderen zijn mogelijkheden om de natuur op te zoeken vaak beperkt door verminderde mobiliteit en zelfredzaamheid. Dit project onderzoekt de eisen en functionaliteiten ten aanzien van een digitale natuuromgeving om eenzaamheid te lijf te gaan zonder intensieve tussenkomst van zorgpersoneel en mantelzorgers.

De interactieve woonkamer - Guiding Environment”

Dit project wil een interactieve woonkamer ontwikkelen dat mensen met dementie helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het stimuleren van zelfstandig kunnen uitvoeren van Algemene Dagelijkse Verrichtingen (ADL) is het belangrijkste focusgebied bij het behouden/vergroten van de kwaliteit van leven van deze groep. De te ontwikkelen interactieve woonkamer heeft als doel om te ondersteunen van --en stimuleren bij deze ADL, mobiliteit en oriëntatie.

Zichtbaar slimmer: Data fysicalisatie voor de 21ste eeuw

Kun je data aanraken? Hoe lang moet een trein zijn om een miljoen YouTube-abonnees tegelijk te laten reizen? Samen met de basisschoolleerlingen van St. Janschool gaan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Waag Society op zoek naar leuke en interessante datafysicalisaties. Dat zijn tastbare weergaves van big data, die je echt kunt bekijken en aanraken in plaats van op een scherm of in een boek.

Playful Data-driven Active Urban Living (PAUL)

Het ‘Playful Data-driven Active Urban Living’ (PAUL) project richt zich op de vraag hoe de fysieke activiteit van stadsbewoners gestimuleerd kan worden door het gebruik van gepersonaliseerde app-technologie. In een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Utrecht, de Federale Universiteit van Sao Paulo en de Hogeschool van Amsterdam werkt een team onderzoekers aan data-gedreven methoden om mensen te stimuleren om fysiek actief zijn, bijvoorbeeld door feedback over lichamelijke activiteit, motiverende berichten of games. Het project wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team vanuit bewegingswetenschappen, psychologie, kunstmatige intelligentie en informatica.

EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces

Van A naar B navigeren is een essentieel onderdeel in ons dagelijks leven. Voor mensen met een visuele beperking is dit proces vooral een opgave, omdat ze beperkt gebruik kunnen maken van ruimtelijke oriëntatie en aanwijzingen in de omgeving. Project EyeBeacons richt zich op het ondersteunen van mensen met een visuele beperking bij het navigeren in de openbare ruimte, om daarmee een verbetering te bewerkstelligen in hun mobiliteit, onafhankelijkheid en sociale participatie.

Smart Play Sets

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op een ander tempo. Op jonge leeftijd zijn er vaak grote verschillen in de motorische vaardigheden van kinderen. Om de juiste hulp te kunnen bieden aan kinderen met een motorische achterstand, is het van belang deze kinderen op tijd te herkennen. Binnen het project Smart Play Sets onderzoeken we of het mogelijk is om spelletjes te ontwikkelen waarmee we kinderen met een motorische achterstand kunnen herkennen.

Co-Care-IT

Mantelzorgers komen steeds meer onder druk te staan om zich te ontfermen over de zorg voor hun naaste. Co-Care-IT is een onderzoek naar hoe technologie mantelzorgers kan helpen ondersteunen en ontlasten.

BRAVO

Het inschatten van het risico op vallen is belangrijk voor een tijdige en gerichte interventie om vallen te voorkomen. In het BRAVO project wordt samen met MKB-bedrijven nieuwe kennis ontwikkeld over technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische omgevingen en over de acceptatie van dergelijke technologie.

FIT

Mensen die te maken krijgen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar dit mogelijk te maken. Voor de betrokkenen is het moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke situatie goede resultaten geeft. In het project FIT: Passende ondersteuning voor het langer thuis wonen van mensen met dementie, onderzoeken we met 15 consortiumpartners creatieve oplossingen om een passend pakket op maat aan te kunnen bieden.

BAMBEA

Bewegen is goed voor je, maar nog geen 20% van de Nederlandse bevolking beweegt genoeg. Binnen het project Bewegen in Amsterdam met Beacons (BAMBEA) onderzoeken we hoe Internet of Things-technology als iBeacons ingezet kan worden om mensen meer aan het bewegen te krijgen. Woont u in Amsterdam Oost en wilt u graag meer bewegen en onze App daarvoor uitproberen? Dan kunt u zich aanmelden, gebruik daarvoor de link in de projectbeschrijving.

SportAs

In het gebied rondom het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn veel sportaccomodaties. Dit gebied, bekend onder de naam Sportas, heeft onder andere faciliteiten voor bootcamp trainingen. Het gebruik van deze faciliteiten is laagdrempelig en ze zijn gratis te gebruiken. Op dit moment werken de Sportas, Gemeente Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam samen om met behulp van een sensorsysteem te evalueren hoe vaak deze faciliteiten gebruikt worden.

Kijk! Een gezonde Wijk

In Slotermeer wonen veel mensen met een lage sociaaleconomische status. Uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor komt een aantal gezondheidsproblemen prominent naar voren, waarvan overgewicht en psychische problemen de belangrijkste zijn. Het project ‘Kijk! Een gezonde wijk’ heeft als doel het welbevinden van de bewoners van Slotermeer verhogen door hun in staat te stellen een actieve rol te spelen bij het detecteren van problemen in de wijk.

Vitamine

Het stimuleren en behouden van een actieve leefstijl is van groot belang bij de grote groep ouderen met beginnende functionele beperkingen. Het Digital Life Centre ontwikkelt de digitale ondersteuning van een thuis-trainings programma.

Virtual Worlds for Well-being

Ons welbevinden is belangrijk, zowel voor jongeren als ouderen. Digitale technologieën kunnen hierin een rol spelen. In dit project wordt specifiek gekeken naar het gebruik van virtuele werelden en sensoren.

Internet of Touch

Het IoT project is een valorisatie op het project Touch. Binnen IoT wordt de hardware en software doorontwikkeld om als een product de markt te bereiken. Wij richten ons hier op onderzoekers in communicatie wetenschappen en de zorg van doofblinden.

Care4Balance

Nederland vergrijst. Daarom zal er steeds een groter beroep worden gedaan op de mantelzorg. Goede communicatie kan de druk op mantelzorgers verlichten en bovendien zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen de formele zorg en de mantelzorg. Met het project ‘Care4Balance’ wordt een ICT systeem ontwikkeld dat de communicatie regelt tussen de betrokken partijen.

Hipper

Het revalidatietraject na een heupoperatie wordt in toenemende mate in de thuissituatie uitgevoerd. In het, inmiddels afgeronde, Hipper project iseen behandelprotocol met sensortechnologie ontwikkeld dat patiënten en zorgprofessionals meer inzicht geeft in de voortgang van de revalidatie. Dit vergroot het zelfmanagement van de patiënten en stelt zorgprofessionals in staat om een effectieve en efficiënte behandeling te geven.

Sensei: Sensor Based Engagement for Improved Health

Bewegen is goed voor de gezondheid: mensen die voldoende sporten en bewegen zijn minder vaak ziek. Maar met alle technologie van tegenwoordig is bewegen in veel situaties niet meer nodig en daardoor minder vanzelfsprekend.

Smart Systems for Smart Services

Wat kun je doen met sensor-technologie? Mkb-bedrijven en andere instellingen zijn gebaat bij het gebruik van nieuwe technologie die de activiteiten van mensen kan meten. Het project ‘Smart Systems for Smart Services’ beantwoordt hun vraag om specifieke informatie op dit gebied.

Sense in the city

De creatieve industrie ontwikkelt producten of diensten in de stedelijke omgeving waarbij kennis over a) locatie, b) gedrag en c) stemming van de gebruiker essentieel is. Veelal wordt deze kennis verkregen door menselijke onderzoekers die observatiestudies doen, waardoor grote hoeveelheden data en realtime metingen niet mogelijk zijn.

Sensormonitoring de Blarickhof

Dit is een deelstudie van een groter onderzoek naar zowel de toepassing als het effect van sensor monitoring bij zelfstandig wonende ouderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige sensoren die in de woning worden geplaatst. Deze registreren de activiteiten van de bewoners. Zo kan informatie verzameld worden over het dagelijks functioneren.

Health-lab

Innovatie in de zorg is niet eenvoudig. Zo is nieuwe technologie en goede zorg niet voor iedereen een logische combinatie. Toch zullen er stappen gezet moeten worden om, mede met behulp van technologie, de innovaties voor de nabije toekomst te realiseren - samen met de partijen uit de zorg, het onderwijs, het onderzoek en innovatieve bedrijven.

Herkenning van (verandering in) activiteiten

This PhD research is about the recognition of (changes in) the daily activities of elderly people living independently. Changes in activities are recognized from sensor data from sensor networks installed in the homes of volunteers (the so called Living Labs). Advanced probabilistic models are used in this process.

BiebBeep

BiebBeep is een interactief scherm voor de bibliotheek van Almere. Het laat een constante stroom van RSS feeds, Flickr foto’s, Youtube videos en Twitterfeeds zien. Alle inhoud is verwant aan de bibliotheek of aan de (culturele) omgeving van Almere. Doel van het project is om de informatie en ontmoetingsfunctie van de nieuwe bibliotheek Almere te versterken en om bezoekers invloed te geven op de publieke ruimte in de bibliotheek.

CitySDK

Binnen het Europese project CitySDK werkt de Hogeschool van Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam, Waag Society en 8 Europese partner steden aan het openen en toepassen van data in de domeinen Participatie, Mobiliteit en Toerisme.

Balance-IT

Met intelligente camera’s is het tegenwoordig mogelijk om adequate bewegingsanalyses te maken van personen zonder dat daarvoor sensoren op het lichaam gedragen moeten worden. Deze ambient sensing technologieën bieden een enorm innovatiepotentieel voor zorgproducten (eHealth-toepassingen).

Beyond Glass

Ouderen hebben in sommige situaties een tekort aan beweging. In verschillende projecten waarbij de Hogeschool van Amsterdam betrokken is, wordt aan een oplossing voor dit probleem gewerkt.