NL | EN

Home > Nieuws

Demonstrator Digitale Vertrouwens Infrastructuur ontwikkeld

31-07-2021

De afgelopen maanden is voor het project Digitale Vertrouwens Infrastructuur (DVI) een demonstrator ontwikkeld op basis van opgestelde architectuurvisie en twee use cases. In de eerste casus komen bij een incident de actuele data met betrekking tot de toegankelijkheid van wegen en bruggen beschikbaar voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
In de tweede casus gebeurt dit voor de data van inwoners over hun woning en de daarin aanwezige apparatuur. Te denken valt aan informatie over de aanwezigheid van een zuurstoftank of een traplift in een woning.

Om te komen tot de realisatie van een Digitale Vertrouwens Infrastructuur is allereerst een architectuurvisie DVI opgesteld, zodat logische opeenvolgende stappen kunnen worden gezet in het operationaliseren van de benodigde bouwstenen en daarmee de digitale vertrouwensinfrastructuur als geheel.

In vijf sprints is op agile wijze aan de demonstrator DVI gewerkt waarin de twee use cases geïmplementeerd zijn. Daarbij lag de focus van de ontwikkeling op de generieke onderdelen van deze use cases, zodat deze herbruikbaar zijn voor andere use cases;

1.     Doorontwikkeling van het digitale huis, van waaruit bewoners hun data en toestemmingen in volledig eigen regie kunnen beheren en controleren.

2.     Integratie NLX (een stelsel van software en afspraken die de gegevens van overheids-organisaties onderling verbindt) als bouwsteen voor connectiviteit, zodat organisaties databronnen bij andere organisaties real time bij de bron kunnen benaderen.

3.     Het verlenen van toestemming aan organisaties voor de toegang tot specifieke data door middel van een bewonersapp.

Met deze bouwstenen kan de kracht en werking van de DVI gedemonstreerd worden. Daarnaast zijn ze het startpunt voor hergebruik in andere use cases waarbij er behoefte is aan woning of bewoner gebonden informatie of het cross sectoraal delen van informatie tussen organisaties.

Zo betekent de integratie van de NLX in de DVI dat data uit verschillende systemen van verschillende gemeenten laagdrempelig, maar veilig gedeeld kan worden met allerlei organisaties die hier gebruik van willen maken, mits zij voldoen aan door de gemeente gestelde voorwaarden natuurlijk.

Wanneer een organisatie data aanbiedt volgens een bepaalde standaard kan deze als service worden opgenomen in de NLX. De NLX maakt het vervolgens mogelijk deze service onder voorwaarden beschikbaar te stellen aan daartoe geautoriseerde partijen. Met goede documentatie vormt de techniek zo geen drempel meer en bepalen beleid, business en regelgeving wat er wel/niet en voor welk doel gedeeld kan worden.

De combinatie van de twee use cases maakt het ook mogelijk voor organisaties om, na toestemming van de bewoner, bij de gemeente informatie op te halen die gaat over de bewoner en/of woning, maar waarbij de gemeente bronhouder is. Die toestemming vormt dan de voorwaarde voor toegang tot een service die via de NLX benaderd kan worden.

Omdat er agile is gewerkt, is steeds aan de functionaliteit gewerkt die op basis van de wensen van de betrokken stakeholders de meeste meerwaarde had. Er zijn een aantal onderwerpen die voor de volgende fase gewenst zijn om toe te voegen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van IRMA als een privacy-vriendelijke manier van authenticatie en inloggen, eenmalig delen van gegevens, en het ondertekenen van toestemmingen. Daarnaast is er veel geleerd over de gewenste UX/UI van het digitale huis, en ligt er een ontwerp om dit verder te implementeren en te verbeteren. Hierin worden ook de aandachtspunten vanuit publieke waarden meegenomen.

In deze fase is ook de ontwikkel- en beheeromgeving ingericht voor het werken aan de generieke onderdelen van de DVI. Deze wordt vanuit SIDN gefaciliteerd. Alle componenten zijn open source gepubliceerd op Gitlab.

Mochten er organisaties geïnteresseerd zijn in doorontwikkeling van de DVI in de context van hun n op n data deelvraagstukken, dan kunnen ze contact (manon.den.dunnen at politie.nl) opnemen!