NL | EN

SO-NUTS

De vergrijzende bevolking wordt geconfronteerd met twee aandoeningen die een bedreiging vormen voor gezond ouder worden: een hoge vetmassa (obesitas) en weinig spiermassa en -functie (sarcopenie). De combinatie van beide -ook wel sarcopenische obesitas genoemd- verhoogt het risico op ongunstige gezondheidsresultaten. De twee voorwaarden komen vaak samen voor, omdat ze elkaar versterken en ze delen gemeenschappelijke oorzaken, voornamelijk slechte voeding en inactiviteit. Dit onderzoeksproject richt zich op preventie van ongezonde gewichtstoename en obesitas tijdens cruciale fasen gedurende de levensloop, en hiermee innovatieve strategieën.

DCODE

De industriële revolutie is voorbij. We leven in het huidige tijdsbestek middenin een digitale transformatie van de samenleving. Toch zit de ontwerppraktijk vast in het verleden en worstelt ze om menselijke waarden en algoritmische logica te integreren tot sociale, economische en politieke modellen die duurzaam zijn. We missen de kennis, vaardigheden en rollen binnen bedrijven en organisaties om te ontwerpen ten bate van interactie met autonome technologieën op manieren die werkelijk gunstig zijn voor de mensheid, en dus om verantwoord te anticiperen en deze transformatie te sturen. Het bedenken en manifesteren van alternatieven voor de toekomst moet een proactieve inspanning zijn.

Bartiméus Impact Project

Binnen het programma ‘Innovatie’ is Bartiméus – een organisatie voor mensen die blind of slechtziend zijn – actief op meerdere projecten en thema’s. Dit gebeurt ook in samenwerking met het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam. De activiteiten voor de innovatieprojecten zijn divers, ze worden namelijk uitgevoerd in heel Nederland, door verschillende klantgroepen binnen Bartiméus en er nemen ook verschillende doelgroepen/ type mensen deel aan deze activiteiten. Om meer impact te realiseren met dergelijke innovatieprojecten doet de Hogeschool van Amsterdam samen met Bartiméus in 2021 onderzoek naar relevante impactfactoren.

Digitale Vertrouwens Infrastructuur

Dit project richt zich op de vraag hoe een datagedreven aanpak van maatschappelijke vraagstukken kan leiden tot verbetering van kwaliteit van leven, meer veiligheid en innovatie. Specifiek gaat het om het voorwaardelijk kunnen delen van informatie in noodsituaties. Welke scenario's van gegevensuitwisseling zijn mogelijk en vooral wenselijk? In een breed consortium met onder andere de Gemeente Amsterdam, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de Nationale politie wordt hier aan gewerkt. Burgerparticipatie en publieke waarden, zoals privacy, regie op gegevens en de mens centraal, spelen hier een leidende rol.

Co-Well: Co-Creatieve methoden voor welzijn op afstand

Met de Corona pandemie staan fysiek, sociaal en mentaal welzijn onder druk. Digitale en creatieve oplossingen kunnen helpen afstanden te overbruggen en hierbij te ondersteunen. Echter, juist kwetsbare groepen lopen nu het risico om in digitaal opzicht buiten gesloten te worden. Daarbij is fysiek onderzoek en co-creatie in de tijden van 1.5m afstand lastig, denkende bijvoorbeeld aan drempels tot een zorginstelling. Doel van dit onderzoek is nieuwe fysieke, participatieve en co-creatieve onderzoeksmethodes te ontwikkelen voor welzijn op afstand.

Goed leven met artrose studie

Uit de Gezondheidsmonitor van GGD Amsterdam blijkt dat artrose de meest voorkomende aandoening is. Artrose veroorzaakt beperkingen in het dagelijks functioneren. Mensen met artrose zijn geneigd om minder te doen en zijn minder actief dan de ‘gezonde’ populatie ouderen. Op dit moment zijn er geen Nederlandse online zelfmanagement programma’s, die zich specifiek richten op mensen met artrose. Deze groep heeft vooral behoefte aan informatievoorziening en ondersteuning - gericht op zelfmanagement. De vraag is hoe professionals en creatieve digitale tools hierbij mogelijk het beste kunnen helpen.

e-GRZ-net: snel veilig thuis revalideren met eHealth

Dit implementatieproject vindt plaats in het kader van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET), die is aangevraagd vanuit Vivium Naarderheem in samenwerking met Margriet Pol, science practitioner voor Vivium evenals de Hogeschool van Amsterdam (onder andere onderzoeker bij het lectoraat Digital Life). Het is een samenwerkingsproect van Vivium Naarderheem, Vivium Thuiszorg en het Zilveren Kruis. De Hogeschool van Amsterdam vervult een ondersteunende rol bij het opleiden in het gebruik van eHealth.

FAIR: Geen woorden maar data

Dit project verkent het efficiënter en eerlijker hergebruik van data door het toepassen van de FAIR-principes: Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar). De focus in dit project ligt op het leren toepassen van de FAIR-principes en het verkennen van de implementatie binnen het programma Mensen in Beweging / Urban Vitality. Gezien de recente omstandigheden geven wij ook aandacht aan de ontwikkeling van FAIR data rondom het corona-virus.

Bewegen op mAAT: Behoefte onderzoek

Gezond bewegen is essentieel om de fysieke zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en te herstellen. Met dit project doen we creatief behoefte onderzoek voor digitaal beweegadvies op maat voor ouderen. Hiervoor gebruiken we onder andere een co-creatie kitje met een activiteitenbeweegdagboek, een folder met tips & Tricks en een fitnessband. We denken hierbij aan een digitale (keuze)tool te ontwikkelen die zorgprofessionals en ouderen ondersteunt bij het vinden van een passende beweegactiviteit.

BEST - Beyond the Evaluation Standards of Today

In de zorg zijn 'randomised controlled trials' (RCTs) op dit moment de standaard voor het meten van effectiviteit van alle soorten interventies. Voor eHealth interventies is dit echter niet optimaal, omdat de technologische ontwikkelingen en opgedane ervaringen van gebruikers doorgaan tijdens de RCT. In dit project onderzoeken we welke methoden beter geschikt zijn voor de evaluatie van eHealth interventies.

Het blended E-ToP programma

Het ToP-programma is een interventie voor zeer vroeggeboren kinderen en hun ouders, gericht op het verbeteren van de ouder-kind interactie en de ontwikkeling van het kind. Ouders geven aan behoefte te hebben aan meer informatie, waarbij een digitale oplossing zou kunnen helpen - tevens voor betere aansluiting op de behoefte van verschillende groepen ouders.

eHealth Gebruikers Gilde

In het eHealth Gebruikers Gilde werken ondernemers met ouderen, familie en verzorgenden samen aan de succesvolle inzet en het vermarkten van moderne ondersteunende technologie. Het project biedt een open werk- en leeromgeving waarin we innovatieve eHealth toepassingen ervaren, co-creëren en integreren op weg naar de gewenste cultuuromslag en zorgvernieuwing.

De interactieve woonkamer - Guiding Environment

Dit project beoogt een interactieve woonkamer te ontwikkelen, die mensen met dementie helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het stimuleren van zelfstandig kunnen uitvoeren van Algemene Dagelijkse Verrichtingen (ADL) is het belangrijkste focusgebied bij het behouden en vergroten van de kwaliteit van leven van deze groep. De te ontwikkelen interactieve woonkamer heeft als doel om deze ADL, mobiliteit en oriëntatie te ondersteunen en stimuleren.

Growing Roots - Connecting Elderly through Virtual Nature

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem met grote gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Contact met natuur kan deze gevoelens tegengaan en pro-sociaal gedrag in de hand werken, maar voor ouderen zijn mogelijkheden om de natuur op te zoeken vaak beperkt door verminderde mobiliteit en zelfredzaamheid. Dit project onderzoekt de eisen en functionaliteiten ten aanzien van een digitale natuuromgeving om eenzaamheid te lijf te gaan zonder intensieve tussenkomst van zorgpersoneel en mantelzorgers.

Playful Data-driven Active Urban Living (PAUL)

Het ‘Playful Data-driven Active Urban Living’ (PAUL) project richt zich op de vraag hoe de fysieke activiteit van stadsbewoners gestimuleerd kan worden door het gebruik van gepersonaliseerde app-technologie. In een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Utrecht, de Federale Universiteit van Sao Paulo en de Hogeschool van Amsterdam werkt een team onderzoekers aan data-gedreven methoden om mensen te stimuleren om fysiek actief zijn, bijvoorbeeld door feedback over lichamelijke activiteit, motiverende berichten of games. Het project wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team vanuit bewegingswetenschappen, psychologie, kunstmatige intelligentie en informatica.

EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces

Onbekende routes, drukke plekken en onverwachte obstakels vormen een grote uitdaging voor iedereen, ongeacht wat je zichtvermogen is. Voor mensen met een visuele beperking is dit proces vooral een opgave. Binnen het ZonMw Inzicht EyeBeacons project is onderzocht hoe nieuwe technologieën mensen met een visuele beperking kunnen ondersteunen bij het navigeren door de stad. Hierbij is specifiek gekeken naar beacon technologie, smartphone en smartwatch en verschillende soorten feedback (audio/visueel/tactiel).

Simba

Het doel van het Simba onderzoek is om kinderen met astma met plezier en zelfvertrouwen te laten bewegen. Als je iets leuk vindt om te doen, dan doe je dat al snel vaker. Daarom hebben we samen met kinderen met astma de app Foxfit gemaakt waarmee ze op een leuke manier aanleren om meer te gaan bewegen.

Zichtbaar slimmer: Data fysicalisatie voor de 21ste eeuw

Kun je data aanraken? Hoe lang moet een trein zijn om een miljoen YouTube-abonnees tegelijk te laten reizen? Samen met de basisschoolleerlingen van St. Janschool gaan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Waag Society op zoek naar leuke en interessante datafysicalisaties. Dat zijn tastbare weergaves van big data, die je echt kunt bekijken en aanraken in plaats van op een scherm of in een boek.

Hipper

Het revalidatietraject na een heupoperatie wordt in toenemende mate in de thuissituatie uitgevoerd. In het, inmiddels afgeronde, Hipper project iseen behandelprotocol met sensortechnologie ontwikkeld dat patiënten en zorgprofessionals meer inzicht geeft in de voortgang van de revalidatie. Dit vergroot het zelfmanagement van de patiënten en stelt zorgprofessionals in staat om een effectieve en efficiënte behandeling te geven.

Smart agents for empowerment

Dit project beoogt een model te ontwikkelen met behulp van aanvullende hulpmiddelen en methoden om hiermee 'intelligente' producten te ontwerpen ten behoeve van menselijke empowerment. Aan de hand van de 'research through design' methodologie wordt onderzocht welke productvormen, mate van intelligentie en welk gedrag beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en hun context. Daarbij wordt ook gekeken onder welke voorwaarden en in welke mate de gebruikers daadwerkelijk controle willen overdragen aan deze 'slimme' producten.

Toys4Therapy

Toys4Therapy is gericht op het onderzoeken van het gebruik van interactief speelgoed bij spier-controle-therapie, specifiek voor kinderen met een spastische hand. Bestaande therapieën richten zich op herhalende bewegingen, die kinderen vaak te eentonig vinden en niet uitnodigend. Dit leidt tot een gebrek aan motivatie om deze oefeningen uit te voeren. Zodoende is er een grote behoefte aan therapieën die de symptomen van hersenverlamming kunnen verzachten, terwijl ze speels en motiverend werken.

Smart Play Sets

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op een ander tempo. Op jonge leeftijd zijn er vaak grote verschillen in de motorische vaardigheden van kinderen. Om de juiste hulp te kunnen bieden aan kinderen met een motorische achterstand, is het van belang deze kinderen op tijd te herkennen. Binnen het project Smart Play Sets onderzoeken we of het mogelijk is om spelletjes te ontwikkelen waarmee we kinderen met een motorische achterstand kunnen herkennen.

Vitamine

Het stimuleren en behouden van een actieve leefstijl is van groot belang bij de grote groep ouderen met beginnende functionele beperkingen. Het Digital Life Centre ontwikkelt de digitale ondersteuning van een thuis-trainings programma.

Co-Care-IT

Mantelzorgers komen steeds meer onder druk te staan om zich te ontfermen over de zorg voor hun naaste. Co-Care-IT is een onderzoek naar hoe technologie mantelzorgers kan helpen ondersteunen en ontlasten.

FIT

Mensen die te maken krijgen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar dit mogelijk te maken. Voor de betrokkenen is het moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke situatie goede resultaten geeft. In het project FIT: Passende ondersteuning voor het langer thuis wonen van mensen met dementie, onderzoeken we met 15 consortiumpartners creatieve oplossingen om een passend pakket op maat aan te kunnen bieden.

BRAVO

Het inschatten van het risico op vallen is belangrijk voor een tijdige en gerichte interventie om vallen te voorkomen. In het BRAVO project wordt samen met MKB-bedrijven nieuwe kennis ontwikkeld over technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische omgevingen alsook over de acceptatie van dergelijke technologie.

BAMBEA

Bewegen is goed voor je, maar nog geen 20% van de Nederlandse bevolking beweegt genoeg. Binnen het project Bewegen in Amsterdam met Beacons (BAMBEA) onderzoeken we hoe Internet of Things-technology als iBeacons ingezet kan worden om mensen meer aan het bewegen te krijgen. Woont u in Amsterdam Oost en wilt u graag meer bewegen en onze App daarvoor uitproberen? Dan kunt u zich aanmelden, gebruik daarvoor de link in de projectbeschrijving.

SportAs

In het gebied rondom het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn veel sportaccomodaties. Dit gebied, bekend onder de naam Sportas, heeft onder andere faciliteiten voor bootcamp trainingen. Het gebruik van deze faciliteiten is laagdrempelig en ze zijn gratis te gebruiken. Op dit moment werken de Sportas, Gemeente Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam samen om met behulp van een sensorsysteem te evalueren hoe vaak deze faciliteiten gebruikt worden.

Smart Systems for Smart Services

Wat kun je doen met sensor-technologie? Mkb-bedrijven en andere instellingen zijn gebaat bij het gebruik van nieuwe technologie die de activiteiten van mensen kan meten. Het project ‘Smart Systems for Smart Services’ beantwoordt hun vraag om specifieke informatie op dit gebied.

Sense in the city

De creatieve industrie ontwikkelt producten of diensten in de stedelijke omgeving waarbij kennis over a) locatie, b) gedrag en c) stemming van de gebruiker essentieel is. Veelal wordt deze kennis verkregen door menselijke onderzoekers die observatiestudies doen, waardoor grote hoeveelheden data en realtime metingen niet mogelijk zijn.

BiebBeep

BiebBeep is een interactief scherm voor de bibliotheek van Almere. Het laat een constante stroom van RSS feeds, Flickr foto’s, Youtube videos en Twitterfeeds zien. Alle inhoud is verwant aan de bibliotheek of aan de (culturele) omgeving van Almere. Doel van het project is om de informatie en ontmoetingsfunctie van de nieuwe bibliotheek Almere te versterken en om bezoekers invloed te geven op de publieke ruimte in de bibliotheek.

Kijk! Een gezonde Wijk

In Slotermeer wonen veel mensen met een lage sociaaleconomische status. Uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor komt een aantal gezondheidsproblemen prominent naar voren, waarvan overgewicht en psychische problemen de belangrijkste zijn. Het project ‘Kijk! Een gezonde wijk’ heeft als doel het welbevinden van de bewoners van Slotermeer verhogen door hun in staat te stellen een actieve rol te spelen bij het detecteren van problemen in de wijk.

Virtual Worlds for Well-being

Ons welbevinden is belangrijk, zowel voor jongeren als ouderen. Digitale technologieën kunnen hierin een rol spelen. In dit project wordt specifiek gekeken naar het gebruik van virtuele werelden en sensoren.

Internet of Touch

Het IoT project is een valorisatie op het project Touch. Binnen IoT wordt de hardware en software doorontwikkeld om als een product de markt te bereiken. Wij richten ons hier op onderzoekers in communicatie wetenschappen en de zorg van doofblinden.

Care4Balance

Nederland vergrijst. Daarom zal er steeds een groter beroep worden gedaan op de mantelzorg. Goede communicatie kan de druk op mantelzorgers verlichten en bovendien zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen de formele zorg en de mantelzorg. Met het project ‘Care4Balance’ wordt een ICT systeem ontwikkeld dat de communicatie regelt tussen de betrokken partijen.

Sensei: Sensor Based Engagement for Improved Health

Bewegen is goed voor de gezondheid: mensen die voldoende sporten en bewegen zijn minder vaak ziek. Maar met alle technologie van tegenwoordig is bewegen in veel situaties niet meer nodig en daardoor minder vanzelfsprekend.

Herkenning van (verandering in) activiteiten

This PhD research is about the recognition of (changes in) the daily activities of elderly people living independently. Changes in activities are recognized from sensor data from sensor networks installed in the homes of volunteers (the so called Living Labs). Advanced probabilistic models are used in this process.

Sensormonitoring de Blarickhof

Dit is een deelstudie van een groter onderzoek naar zowel de toepassing als het effect van sensor monitoring bij zelfstandig wonende ouderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige sensoren die in de woning worden geplaatst. Deze registreren de activiteiten van de bewoners. Zo kan informatie verzameld worden over het dagelijks functioneren.

Health-lab

Innovatie in de zorg is niet eenvoudig. Zo is nieuwe technologie en goede zorg niet voor iedereen een logische combinatie. Toch zullen er stappen gezet moeten worden om, mede met behulp van technologie, de innovaties voor de nabije toekomst te realiseren - samen met de partijen uit de zorg, het onderwijs, het onderzoek en innovatieve bedrijven.

CitySDK

Binnen het Europese project CitySDK werkt de Hogeschool van Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam, Waag Society en 8 Europese partner steden aan het openen en toepassen van data in de domeinen Participatie, Mobiliteit en Toerisme.

Balance-IT

Met intelligente camera’s is het tegenwoordig mogelijk om adequate bewegingsanalyses te maken van personen zonder dat daarvoor sensoren op het lichaam gedragen moeten worden. Deze ambient sensing technologieën bieden een enorm innovatiepotentieel voor zorgproducten (eHealth-toepassingen).

Beyond Glass

Ouderen hebben in sommige situaties een tekort aan beweging. In verschillende projecten waarbij de Hogeschool van Amsterdam betrokken is, wordt aan een oplossing voor dit probleem gewerkt.